2019
avril
mai
juin
Du 01/06 au 02/06 : FORMATION QI GONG – NEI GONG
Du 29/06 au 30/06 : Cycle de TAIJI QUAN ArMoEs
Du 29/06 au 30/06 : Cycle de TAIJI QUAN ArMoEs
juillet
Du 13/07 au 19/07 : FORMATION QI GONG – NEI GONG
août
Du 05/08 au 10/08 : Cycle de TAIJI QUAN ArMoEs
Du 05/08 au 10/08 : Cycle de TAIJI QUAN ArMoEs